61xx 2006-08-14—2009-08-05

Swebus 6114 [WXX 332] 2009-08-05
Swebus 6149 [XDC 782] 2009-08-05
Swebus Express 6179 [UHT 246] 2006-08-14
Swebus Express 6179 [UHT 246] 2008-06-29