06xx 2017-04-04—2020-02-13

Keolis 612 [OHH 321] 2019-08-14
Keolis 613 [YGX 236] 2018-08-15
Keolis 615 [NTO 286] 2018-09-21
Keolis 615 [NTO 286] 2019-05-28
Keolis 615 [NTO 286] 2019-05-31
Keolis 615 [NTO 286] 2019-05-31
Keolis 615 [NTO 286] 2019-06-14
Keolis 616 [UFE 687] 2019-05-09
Keolis 616 [UFE 687] 2019-08-26
Keolis 616 [UFE 687] 2020-02-13
Keolis 618 [RAT 983] 2018-08-15
Keolis 618 [RAT 983] 2019-05-31
Keolis 618 [RAT 983] 2019-08-26
Keolis 620 [PSE 401] 2017-04-04
Keolis 620 [PSE 401] 2019-03-28
Keolis 628 [YKT 963] 2019-04-29
Keolis 646 [YYK 866] 2018-04-20
Keolis 646 [YYK 866] 2019-05-09