53xx 2005-09-02—2009-08-05

Starta bildspel
Swebus 5338 [PSY 058] 2007-02-15
Swebus 5340 [PSS 018] 2006-01-02
Swebus 5339 [PTF 088] 2006-01-02
Swebus 5341 [PTO 368] 2006-01-09
Swebus 5342 [PTX 328] 2007-05-25
Swebus 5352 [SEY 148] 2006-08-08
Swebus 5352 [SEY 148] 2008-03-25
Swebus 5352 [SEY 148] 2006-08-08
Swebus 5353 [SEY 151] 2006-03-19
Swebus 5353 [SEY 151] 2006-05-02