47xx 2005-01-01—2009-08-05

Starta bildspel
Swebus 4707 [RLU 469] 2007-07-07
Swebus 4707 [RLU 469] 2007-08-01
Swebus 4741 [RZL 796] 2009-08-05
Swebus 4750 [RXU 451] 2006-05-02
Swebus 4750 [RXU 451] 2007-09-27
Swebus 4751 [RXU 457] 2006-06-14
Swebus 4775 [RRM 571] 2006-01-02
Swebus 4775 [RRM 571] 2007-02-15
Swebus 4778 [RWD 631] 2007-08-01
Swebus 4778 [RWD 631] 2007-08-02